The Welsh History of the Tudors (Post in Welsh), by Llinos Thomas

The Tudor Window -- Anglesey, Penmynydd, St Gredifael's Church
The Tudor Window — Anglesey, Penmynydd, St Gredifael’s Church

Please note, this post is in Welsh.  It will be available in English in due course.

Rwy’n dal i gofio’r tro cyntaf i mi glywed am y Tuduriaid, ac i mi syrthio mewn cariad efo hanes y teulu. Roeddwn yn ddeg oed, ym Mlwyddyn 5 yn yr ysgol gynradd, a dyma ddechreuad diddordeb gydol oes.

Rwyf wedi ymfalchïo wrth weld haneswyr fel Leanda de Lisle yn cydnabod y ffaith bod hanes y Tuduriaid wedi cychwyn ymhell cyn Bosworth. Yn wir, mae’r stori yn fy marn i yn cychwyn yng Nghymru, gydag Owain Tudur. Roedd Owain yn un o feibion Plas Penmynydd ar Ynys Môn, a dyma un o’r rhesymau i stori’r Tuduriaid fy effeithio gymaint fel plentyn, gan i mi gael fy magu yn agos iawn at Blas Penmynydd. Cofiaf ymweld â’r eglwys a’r plas gyda fy nosbarth, a dychmygu’r teulu yn byw yno; yr hanes yn tyfu o flaen fy llygaid ac yn lledaenu’n awyddus trwy fy meddwl ifanc.

Nid oedd Owain o dras ofnadwy o fonheddig; ond roedd gan ei gyndeidiau hanes o weini brenhinoedd. Roeddynt wedi cefnogi tywysogion Gwynedd, cyn aros mewn ffafr gydag Edward I. Aeth Owain ei hun ymlaen i gefnogi Harri’r V, brenin Lancastraidd. Ond nid oedd unrhyw un yn medru dychmygu beth fyddai’n digwydd ar ôl i’r brenin farw, a phan oedd y brenin newydd, Harri’r VI, dal yn blentyn. Syrthiodd y frenhines, Catrin o Falois, mewn cariad ag Owain, a bu’r cwpwl yn priodi yn gyfrinachol. Heb y briodas yma, ni fyddai’r Tuduriaid erioed wedi dod i’r orsedd.

Wrth gwrs, cafodd y briodas yma effaith fawr ar y gymdeithas. Codwyd cwestiynau anghyfforddus fel: sut y dylai Catrin o Falois gael ei thrin, fel brenhines neu fel gwraig gwas? Beth am blant y briodas – oeddynt o waed brenhinol neu ddim?

Mewn gwirionedd, cafodd meibion Catrin ac Owain, Edmwnd a Siasbar, eu trin yn dda iawn gan y brenin, eu hanner brawd. Daethant yn iarlloedd, a gwnaeth Edmwnd priodas ardderchog gyda merch gyfoethog o’r enw Margaret Beaufort…. a chanlyniad y briodas yma wrth gwrs, oedd cychwyn llinach frenhinol y teulu; y teulu brenhinol enwocaf a fwyaf poblogaidd mewn hanes. A chychwynnodd pob dim ym Mhlas Penmynydd!

Nid dyma’r unig hanes o Gymreictod yn nheulu’r Tuduriaid. Yn ystod teyrnasiad Harri’r VI, roedd gan Siasbar Tudur, fel Iarll Penfro, ddilyniant mawr yng Nghymru, ac roedd Cymru yn troi allan i gefnogi’r brenin. Daeth Siasbar a’i chwaer-yng-nghyfraith weddw i Gastell Penfro ac felly cafodd Harri Tudur ei eni yno.

Roedd teulu’r Tuduriaid wedi arfer bod yn agos at frenhinoedd, ond rwan roeddynt am sefyll yn y sbotlamp…

One Reply to “The Welsh History of the Tudors (Post in Welsh), by Llinos Thomas”

 1. ENGLISH TRANSLATION

  I still remember the first time I heard about the Tudors , and I fell in love with the story of the family . I was ten years old , in Year 5 at primary school , and this is the beginning of a lifelong interest .

  I have pride in seeing history as Leanda de Lisle recognizes the fact that the Tudor history have started long before Bosworth . In fact , I think the story starts in Wales , with Owen Tudor . He is a son of Owain Penmynydd Place on Anglesey , and this is one of the reasons for my story Tudor affect as much as a child , as I was brought up very close to Appetite Penmynydd . I remember visiting the church and the place with my class , and imagine the family lived there, the history is growing before my eyes and spreads through my eager young mind .

  Owen was not a terribly noble descent , but his ancestors had a history of serving kings . They have supported the princes , before staying in favor with Edward I. Owen went on to support his own Henry V , king Lancastrian . But no- one can imagine what would happen after the king died , and when the new king , Henry VI , still a child . He fell the queen , Catherine of Valois , who was in love with Owen , and the couple married in secret. Without this marriage would not ever have come to the Tudor throne .

  Of course , the wedding here a great impact on society . Raised uncomfortable questions like : how Catherine of Valois should be treated as a queen or a woman as a servant ? What about the children of the marriage – they were of royal blood or not?

  In fact, it was the children of Catherine and Owen, Edmund and Jasper , were treated very well by the king’s half brother . They became nobles , and Edmund made ??an excellent marriage with a rich girl named Margaret Beaufort …. and the outcome of the marriage here of course , was the beginning of the dynasty family ; royalty most famous and most popular in history . And it all began at Plas Penmynydd !

  This is not the only account of the linguistic family of Tudor . During the reign of Henry VI , had Jasper Tudor , Earl of Pembroke as , major progression in Wales , and Wales turned out to support the king . A Jasper and his widowed sister – in-law to Pembroke Castle hence Henry Tudor was born there .

  The Tudor dynasty used to being close to the kings , but now they want to stand in the spotlight …

Leave a Reply